PENZION SLUNEČNICE - ubytování Rokytnice nad Jizerou - Krkonoše

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD Penzionu SLUNEČNICE,

Dolní Rokytnice 109, Rokytnice nad Jizerou,

provozovaným Janou Mendlíkovou, IČ: 68861109, DIČ: CZ6862241507,

sídlem Bezručova 457, Zeleneč, 250 91 (dále jen „Ubytovatel")

 

1.       Host je povinen seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej.

2.       Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory Penzionu SLUNEČNICE a využívat služby s ubytováním spojené, jakož i veškeré zařízení a místnosti určené k využívání Hostů, a to s povinností udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách Penzionu SLUNEČNICE a zajistit dodržování čistoty v prostorách Penzionu SLUNEČNICE, chránit vybavení zařízení v prostorách Penzionu SLUNEČNICE proti poškození, bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou Host nebo osoby s ním ubytované v prostorách Penzionu SLUNEČNICE způsobil(y).

3.       Host je povinen v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní hosty Penzionu SLUNEČNICE nadměrným hlukem.

4.       Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti Hosta neužívají, a uzavřít okna.

5.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele provádět podstatné změny v prostorách Penzionu SLUNEČNICE (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.), odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor Penzionu SLUNEČNICE.

6.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele používat v prostorách Penzionu SLUNEČNICE vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných Hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.

7.       Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele přenechat prostory Penzionu SLUNEČNICE jiné osobě.

8.       Host smí přijímat návštěvy v prostorách Penzionu SLUNEČNICE pouze v době od  10:00 do 22:00 se souhlasem Ubytovatele - návštěvy mohou Hosté přijímat jen ve společných prostorách Penzionu SLUNEČNICE.

9.       Host nesmí uvádět adresu Penzionu SLUNEČNICE jako místo svého podnikání.

10.   Host nesmí bez souhlasu Ubytovatele umístit v prostorách Penzionu SLUNEČNICE zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání Ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

11.   Host nesmí v prostorách Penzionu SLUNEČNICE nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

12.   Host nesmí v prostorách Penzionu SLUNEČNICE používat chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole.

13.   Host nesmí v prostorách Penzionu SLUNEČNICE držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo Hostu předepsáno lékařem.

14.   Host nesmí v prostorách Penzionu SLUNEČNICE kouřit (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem) či používat otevřený oheň.

15.   Pokud Host požádá, převezme od něj Ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro Penzion SLUNEČNICE neúměrné.

16.   Pokud Host zanechá své věci v prostorách Penzionu SLUNEČNICE po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje Ubytovatel věci Hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá Ubytovatel uskladněné věci Hostovi.

17.   Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v přízemí Penzionu SLUNEČNICE.

18.   Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

19.   Způsobí-li Host svým jednáním na majetku Ubytovatele či v prostorách Penzionu SLUNEČNICE škodu, a to ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti, je Host povinen škodu Ubytovateli uhradit a to v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání Hosta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody

20.   Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně Ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy. Ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost ani za škody na dopravních prostředcích pokud se škoda stala mimo míst vyznačených k parkování.

21.   Host je povinen opustit prostory Penzionu SLUNEČNICE do 10:00 a to tak, že Host před odchodem či odjezdem vyrovná veškeré své závazky vůči Ubytovateli, jakož i strpí prohlídku Ubytovatele v prostorách Penzionu SLUNEČNICE za účelem zjištění případných škod způsobených Hostem na majetku Ubytovatele či v prostorách Penzionu SLUNEČNICE, pokud není domluveno jinak.

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.11.2016

 

 Jana Mendlíková

IČ: 68861109, DIČ: CZ6862241507

Bezručova 457, Zeleneč, 250 91

Tel.: 776 735 568, 608 735 563

Email.: slunecnice-rokytnice@seznam.cz