PENZION SLUNEČNICE - ubytování Rokytnice nad Jizerou - Krkonoše

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky Penzionu SLUNEČNICE

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ")

 

1. Smluvní strany

Ubytování hostů Penzionu SLUNEČNICE, tj. objektu na adrese Dolní Rokytnice 109, Rokytnice nad Jizerou, se uskutečňuje na základě ustanovení § 2326 a následujících OZ, na jejímž základě provozovatel Penzionu SLUNEČNICE, kterým je Jana Mendlíková, IČ: 68861109, sídlem Bezručova 457, Zeleneč, 250 91 (dále  jen „Ubytovatel") poskytuje ubytovanému (dále jen „Zákazník") přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a Zákazník  se zavazuje zaplatit Ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené těmito Obchodními podmínkami Penzionu SLUNEČNICE (dále jen „Obchodní podmínky").

Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Zdravotní  pojištění  či  jiné  pojištění  Zákazníka  není  součástí  služeb  poskytovaných Ubytovatelem. 

Zahraniční  Zákazník  je  povinen  chovat se v  souladu  s  českými  právními normami upravujícími pasové a vízové podmínky.

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Ubytovatelem se řídí právními předpisy České republiky, kdy jazykem, ve kterém Zákazník s Ubytovatelem jedná před i za trvání smluvního vztahu, a ve kterém poskytuje Ubytovatel Zákazníkovi smluvní podmínky a další údaje je český jazyk.

2. Ceny a jejich změny

Orientační  ceny  ubytování  a  případných dalších  služeb  jsou  uvedeny  v  prezentačních materiálech  Ubytovatele  (internetové  stránky,  prospekty  apod.). 

Pro  Zákazníka  je  závazná  ta  cena pobytu,  která  je  uvedena  v  potvrzení  rezervace  či  e-mailové  nabídce  (dále  jen „Cena pobytu").  Pro  rozsah  smluvně  sjednaných  služeb  a  cen  je  závazný  jejich  rozpis v Ceně pobytu, tj. celková částka za ubytování včetně objednané stravy či dalších služeb, a to jak Zákazníka tak i ostatních Zákazníkem objednaných osob či jakýchkoliv služeb těchto či pro tyto osoby, tj. cena jež byla Zákazníkovi sdělena v Potvrzení závazné rezervace (zpravidla e-mailem).

Cena pobytu za poskytnuté služby je smluvní. V takto stanovené Ceně pobytu jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky (mimo rekreační poplatek obci, který je účtován od 1. noci pobytu všem osobám od 3-69 let, jedná-li se o pobyt rekreační, relaxační či dovolenkový).

Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit Ceny pobytu v případě, že v průběhu období od stanovení Ceny pobytu po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci".

3. Vznik smluvního vztahu

Vyplněním Závazné objednávky se Zákazník zavázal uhradit objednané služby a vstoupil do smluvního vztahu s Ubytovatelem. Okamžikem potvrzení objednávky ze strany Ubytovatele se tento smluvní vztah stává oboustranně platný a závazný a končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu a uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací, v případě vymáhání škod až dobou ukončení vymáhání škod.

Jakékoliv  potvrzení  je  plně  platné  i v případě užití prostředků komunikace na dálku, tj. zaslání elektronickou  poštou,  tzv.  e-mailem, a to i bez podpisu či razítka (případně i faxem nebo poštou), kdy za Ubytovatele je adresa elektronické pošty následující: slunecnice-rokytnice@seznam.cz. Náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smluvního vztahu mezi Ubytovatelem a Zákazníkem, že byl předem informován o všech náležitostech smluvního vztahu, že se seznámil a bez výhrad souhlasí s těmito Obchodními podmínkami jakož i Ubytovacím řádem. Údaje uvedené Zákazníkem o Zákazníkovi v objednávce pobytu považuje Ubytovatel za správné. Využíváním poskytovaných služeb Zákazník bez výhrad souhlasí s těmito Obchodními podmínkami jakož i Ubytovacím řádem. Ubytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky či Ubytovací řád měnit, změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

Zákazník nesmí při tvorbě objednávky pobytu či využívání služeb používat falešné jméno. Zákazník, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

Za objednávku se nepovažuje Nezávazná nabídka, kterou Ubytovatel zašle zájemci o pobyt jako reakci na Nezávaznou poptávku.

4. Platební podmínky

Ubytovatel si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci zákazníkovy kreditní karty před jeho příjezdem nebo požadovat zálohu na Cenu pobytu (dále jen „Záloha") zaslanou na účet.

Platnost  rezervace  je  limitována  lhůtou  určenou k uhrazení  Zálohy,  která  je  sdělena Zákazníkovi v Ceně pobytu. Pokud nedojde v této době k uhrazení Zálohy, Ubytovatel na to Zákazníka  upozorní  (zpravidla e-mailem).  V případě,  že  ani  pak  Zákazník  nereaguje  nebo nepošle Zálohu, je Ubytovatel oprávněn pobyt zrušit.

Záloha je obvykle stanovena (pokud se Ubytovatel a Zákazník nedohodnou jinak) ve výši 50% z celkové částky Ceny pobytu, ale rozhodující výše Zálohy je přesně potvrzena Zákazníkovi v Ceně pobytu.

Neuhrazení  Zálohy  je  považováno  za  porušení  smluvního  vztahu  a  Ubytovatel  má  právo vyžadovat uhrazení storno poplatku dle bodu 5.

Pro veškeré formy plateb je rozhodným dnem úhrady takové platby připsání platby na účet Ubytovatele vyznačený v Ceně pobytu nebo úhrada hotovostí nebo prostřednictvím platební karty při nástupu k pobytu nebo k užívání poskytovaných služeb nebo prostor Ubytovatele, dle sjednání v Ceně pobytu.

Ubytovatel má právo požadovat po Zákazníkovi doplatek Ceny pobytu do výše 100% první den započatého pobytu. Případné další služby objednané v průběhu pobytu hradí Zákazník buď průběžně v průběhu pobytu či na konci pobytu - vše dle dohody Ubytovatele a Zákazníka.

5. Zrušení pobytu Zákazníkem, storno poplatky

Zákazník  má  právo  odstoupit  od  objednávky  písemným  oznámením  (e-mailem,  faxem, poštou)  kdykoli  před  příjezdem. Zrušení  objednávky  nastává  okamžikem  prokazatelného doručení oznámení a jeho potvrzením přijetí ze strany Ubytovatele.

Při odstoupení od smluvního vztahu je Zákazník povinen uhradit storno poplatky v následující výši:

  • 30% z Ceny pobytu do 31 dnů před termínem nástupu, popř. při neuhrazení Zálohy do sjednaného termínu
  • 50% z Ceny pobytu od 30 do 10 dnů před termínem nástupu
  • 70% z Ceny pobytu od 9 do 2 dnů před termínem nástupu
  • 100% z Ceny pobytu od 2 dnů do dne nástupu, v případě nenastoupení pobytu nebo zrušení pobytu po jeho sjednaném začátku či nastoupení, či kdykoli během pobytu.
Ubytovatel má možnost nabídnout Zákazníkovi v případě stornování pobytu využití uhrazené Zálohy v

jiném náhradním termínu. Na toto však Zákazník nemá právní nárok a příslušné rozhodnutí záleží na Ubytovateli.

Ubytovatel nemusí účtovat Zákazníkovi výše uvedené storno poplatky v případě, že nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace Zákazníka nebo člena jeho rodiny nebo živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je Zákazník povinen doložit písemným dokladem k rukám Ubytovatele nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.Na toto však Zákazním nemá právní nárok a příslušné rozhodnutí záleží na Ubytovateli.

Za změnu osoby Zákazníka se neúčtuje žádný poplatek.

Jakoukoliv platbu, kterou je Ubytovatel povinen vrátit Zákazníkovi je povinen vrátit do 30 dnů od obdržení oprávněné výzvy k návratu formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené Zákazníkem. Transakční náklady spojené s navrácením plateb jdou na vrub Zákazníka.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) OZ Zákazníkům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud Ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

6. Povinnosti Zákazníka

Poskytnout Ubytovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit  objednávku pobytu a poskytnout Ubytovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

Zákazník je povinen ve stanoveném termínu uhradit jakoukoliv část Ceny pobytu a to dle těchto Obchodních podmínek a podmínek sjednaných Cenou pobytu.

Zákazník je povinen řídit se mimo tyto Obchodní podmínky i ubytovacím řádem Ubytovatele (dále jen „Ubytovací řád"), který je vystaven na www.slunecnice-rokytnice.cz a dále i v prostorách Penzionu SLUNEČNICE.

7. Jistota

V případě nájmu celého objektu Penzionu SLUNEČNICE má právo Ubytovatel požadovat v den nástupu pobytu složení Jistoty v celkové výši představující 30% z Ceny pobytu. Jistota slouží k zajištění eventuálních pohledávek či nároků Ubytovatele za Zákazníkem, vzniklých ze smluvního vztahu, a Ubytovatel je oprávněn použít Jistotu, resp. její část v průběhu pobytu i po jeho skončení na úhradu jakýchkoli svých splatných pohledávek či nároků - zejména náhrady škod způsobené Zákazníkem či ostatními osobami ať již s ním v Penzionu SLUNEČNICE ubytovanými či nikoliv na jakémkoliv majetku Ubytovatele či na jakémkoliv prostoru a zařízení objektu Penzionu SLUNEČNICE, či objektu samotném. Jistotu v její plné výši, případně její zůstatek po srážce veškerých pohledávek a nároků Ubytovatele, vzniklých v souvislosti s pobytem a škodami, se Ubytovatel zavazuje vrátit Zákazníkovi po ukončení pobytu a kompletní kontrole stavu majetku Ubytovatele, všech prostor a zařízení objektu Penzionu SLUNEČNICE a objektu samotného. V případě neshody na případné výši škod zůstává Jistota v držení Ubytovatele až do potvrzení výše škod či až do úplného vyřízení takových škod právní cestou.

8. Přerušení, zkrácení pobytu

V  případě  předčasného  ukončení  či  přerušení  pobytu  bez  zavinění  na  straně  Ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou Cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

9. Vrácení Zálohy

Pokud  dojde  ke  splnění  podmínek  pro  vrácení  prokazatelně  zaplacené  Zálohy  (resp.  její poměrné  části) Ubytovatel ji  vrátí způsobem,  jejž  určí  Zákazník  (v hotovosti,  převodním příkazem, poštovní poukázkou atd.) a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky Ubytovateli).

10. Nastoupení pobytu, příjezd a odjezd

V den příjezdu Ubytovatel poskytne rezervovaný pokoj, případně celý objekt Penzionu SLUNEČNICE, nejdříve v 16:00 hodin a automaticky jej drží do 20:00 hodin.

Při nenastoupení pobytu do 20:00 hodin a zároveň neinformování Ubytovatele o pozdějším příjezdu, má Ubytovatel vedle práva vyžadovat uhrazení storno poplatku ve výši 100% dle bodu 5., bez nároku na náhradu Zákazníkovi, právo s volným  pokojem  naložit  dle  vlastního  uvážení,  tj.  např. jej nabídnout  dalšímu  zájemci.

Ubytování  je  poskytováno  do  dne  odjezdu  do  10:00  hodin.  V  případě  nedodržení  času odjezdu  je  Ubytovatel  oprávněn  účtovat  Zákazníkovi  další  noc.  Požadavku  na  dřívější ubytování či pozdější příjezd Ubytovatel pokud možno vyhoví, je však nezbytné toto předem dohodnout telefonicky či mailem. Zákazník před odchodem či odjezdem vyrovná veškeré své závazky vůči Ubytovateli, jakož i strpí prohlídku Ubytovatele v prostorách Penzionu SLUNEČNICE za účelem zjištění případných škod způsobených Zákazníkem na majetku Ubytovatele či v prostorách Penzionu SLUNEČNICE, pokud není domluveno jinak.

Při nástupu do ubytování obdrží Zákazník klíče od pokoje/ů, vstupu do objektu Penzionu SLUNEČNICE, společné Kolárny/Lyžárny (dále společně jen „Klíče"), tyto ve stejných počtech vrací na konci pobytu. Zákazník je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto Klíčů, či jakéhokoliv z nich, jakož i zpřístupnění Klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem pobytu v Penzionu SLUNEČNICE. Ztráta jakéhokoliv Klíče je z důvodů nutnosti výměny celé vložky a přidělání dalších kopií Klíčů pokutována částkou 2.000,-Kč a to za každý Klíč. 

11. Zrušení pobytu ze strany Ubytovatele

Ubytovatel  je  oprávněn  pobyt  zrušit v případě,  že je uskutečnění  pobytu  ztíženo  nebo ohroženo, či utrpí-li následkem mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smluvního vztahu  (vytvoření  rezervace)  předvídat.  Zrušení  pobytu  je  Ubytovatel  povinen  oznámit Zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží Zákazník částku za sjednané služby, či jejich poměrnou část po odečtení již využitých služeb, neprodleně zpět. Zákazník zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

V případě obzvláště nepřijatelného chování Zákazníka, jako je např. jeho porušování zákonných předpisů ČR, jeho nerespektování Ubytovacího řádu, jeho odmítání se řídit oprávněnými požadavky a pokyny Ubytovatele, jeho slovní či fyzické výpady či jeho chování omezující práva jak Ubytovatele či jakéhokoliv jeho oprávněného zástupce či jakéhokoliv jiného ubytovaného zákazníka, jeho opakované porušování zákazu kouření v celém objektu Penzionu SLUNEČNICE, nebo poškozování majetku Ubytovatele či jakéhokoliv prostoru a zařízení objektu Penzionu SLUNEČNICE, či objektu samotného, je Ubytovatel oprávněn po předchozím varování pobyt Zákazníka ukončit, a takovému Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu za nevyužité služby ani nárok na jakékoliv finanční či jiné odškodnění, přičemž Ubytovateli vzniká nárok na úhradu Ceny pobytu a to v plné výši včetně úhrady již vyčerpaných či objednaných jakýchkoliv dodatkových služeb.

12. Reklamace

V případě reklamace je Zákazník  povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo Ubytovateli či jeho zmocněnému zástupci v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu k pobytu a využívání služeb tak,  aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s Ubytovatelem či jeho zmocněným zástupcem písemnou reklamaci (dále jen „Reklamační list"). Tento Reklamační list je podkladem pro řešení reklamace. Reklamační list se obvykle sepisuje ve 2 vyhotoveních (1 pro Ubytovatele a 1 pro Zákazníka) a musí být podepsán jak Zákazníkem, tak Ubytovatelem či jeho zmocněným zástupcem. 

Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany Zákazníka možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok Zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové  nebo nemajetkové újmy, které vznikly Zákazníkovou vinou a nebo spoluvinou.

Pokud Zákazník ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

Stížnosti a připomínky Zákazníka, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Zákazníkem a Ubytovatelem vyřizuje Ubytovatel, stížnosti může Zákazník uplatnit na adrese slunecnice-rokytnice@seznam.cz . Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Zákazník se se svými stížnostmi může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem mezi Ubytovatelem a Zákazníkem budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

13. Osobní data

Ubytovatel vede aktuální evidenci všech svých Zákazníků obsahující osobní a důvěrná data a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem České republiky. Ubytovatel se zavazuje, že s údaji o Zákazníkovi bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a mimo případů uložených či umožněných zákonem, příp. dohodnutých se Zákazníkem, je nebude sdělovat třetím osobám. Zákazník souhlasí s použitím osobních dat podle tohoto bodu.

14. Platnost

Obchodní podmínky platí pro Zákazníky ubytované v Penzionu SLUNEČNICE, tj. objektu na adrese Dolní Rokytnice 109, Rokytnice nad Jizerou. Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Pokud se jakákoli část Obchodních podmínek ukáže jako neplatná či neproveditelná, zbylé části zůstávají v platnosti. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu Zákazníkem či odesláním elektronické rezervace z internetových stránek nebo e-mailem a jejím potvrzením ze strany Ubytovatele. V případě změny Obchodních podmínek, jsou platné Obchodní podmínky, které byly ke dni započatého smluvního vztahu.

 

Jana Mendlíková

IČ: 68861109, DIČ: CZ6862241507

Bezručova 457, Zeleneč, 250 91

Tel.: 776 735 568, 608 735 563

Email.: slunecnice-rokytnice@seznam.cz